Slime Restock

80,000 VNĐ
90,000 VNĐ
50,000 VNĐ
90,000 VNĐ
75,000 VNĐ
75,000 VNĐ
90,000 VNĐ
90,000 VNĐ
90,000 VNĐ

Slime Mây

130,000 VNĐ

Slime Cloud Cream

80,000 VNĐ
80,000 VNĐ

Slime Trong

50,000 VNĐ
50,000 VNĐ
50,000 VNĐ
75,000 VNĐ
75,000 VNĐ

Slime Bơ

70,000 VNĐ

Slime Nhũ

Slime 24/7

60,000 VNĐ
60,000 VNĐ
50,000 VNĐ

Nguyên Liệu Slime

10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
10,000 VNĐ
15,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
20,000 VNĐ
40,000 VNĐ
5,000 VNĐ
25,000 VNĐ
30,000 VNĐ
50,000 VNĐ

Charm

15,000 VNĐ
40,000 VNĐ

Đồ Chơi Mỹ

Bánh Kẹo

70,000 VNĐ
38,000 VNĐ
38,000 VNĐ